Skip to main content
Julien Doré - LØVE

专辑: LØVE
艺人: Julien Doré
类型: 法语流行 (French Pop)
发行:

以爱为主题,但此LØVE非彼LOVE,O上有划线寓意失爱,Julien Doré吟唱了分手的忧伤,每首歌都如同爱的孤岛,既阴郁又美丽。也许对他而言,并非仅想表达失爱的悲哀,而更想用音乐纪念曾经的浪漫,他说,“当一个美丽的爱情故事消亡时,它仍会延续很长时间”。(文/乐佬)